Τα απτά αποτελέσματα του έργου CRISIS είναι:

 • Εκθέσεις: έκθεση σχετικά με τις απαιτούμενες ικανότητες των SCROs με βάση την ανάλυση αναγκών που διενεργήθηκε κατά την προετοιμασία της πρότασης έργου (PR2). Το έργο θα παράγει επίσης εκθέσεις για το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών (PR2), τη μεθοδολογία εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ανάπτυξης (PR3), τα αποτελέσματα αξιολόγησης της πιλοτικής φάσης (PR4), καθώς και σχέδια διάδοσης και εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων οδικών χαρτών (PR5).
 • Μεθοδολογίες: Θα διερευνηθεί μια νέα παιδαγωγική προσέγγιση που θα καθορίζει τις αποτελεσματικές δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης (PR1), ενώ θα χρησιμοποιηθεί μια μεθοδολογία εκπαιδευτικού σχεδιασμού για την παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου βασισμένου σε μαθησιακά αποτελέσματα που θα συνθέτουν ένα αρθρωτό πρόγραμμα σπουδών υψηλής ποιότητας (PR3).
 • Πρόγραμμα σπουδών: Ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο σε ικανότητες για SCRO θα αναπτυχθεί μετά την ανάλυση αναγκών (PR2). Για κάθε ικανότητα, θα καθοριστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις και δεξιότητες). Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στη δυναμική σύνθεση του προγράμματος σπουδών SCRO να παρέχει υψηλό βαθμό ευελιξίας και να ανταποκρίνεται σε διάφορες επαγγελματικές ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς.
 • Ψηφιακό περιεχόμενο: Ψηφιακά OER που υποστηρίζουν την απόκτηση περίπου 20 ικανοτήτων (PR3), όπως ψηφιακές ικανότητες, ανθεκτικότητα, διαχείριση και έξυπνες πόλεις. Τα πρότυπα ESCO, eCF και άλλα πρότυπα θα θεωρηθούν ως πηγή ικανοτήτων.
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα και μαθήματα: Θα υλοποιηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης για τη διαμεσολάβηση της μαθησιακής διαδικασίας που παρέχει ευελιξία στα μονοπάτια μάθησης και προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές εκπαιδευτικές στρατηγικές. Ένα μάθημα για την απόκτηση των ικανοτήτων SCRO θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε όλες τις χώρες εταίρους (PR4), με τη δυνατότητα να προσφέρεται εκ νέου μετά την ολοκλήρωση του έργου.
 • Εργαλεία: Θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τον εντοπισμό κενών ικανοτήτων SCRO και προφίλ μαθητών και ένα εργαλείο σχεδιασμού μαθησιακού ταξιδιού για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων και της στρατηγικής για κάθε εκπαιδευόμενο που ορίζει τι να μάθει, γιατί και πώς να το κάνει (PR1).
 • Υλικό διάδοσης στην αγγλική, ελληνική, πορτογαλική και γερμανική γλώσσα, τον ιστότοπο του έργου και επιστημονικές δημοσιεύσεις (PR5).
 • Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, προώθησης και εκμετάλλευσης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες (PR5). Τα αναμενόμενα άυλα αποτελέσματα είναι: Α) Για τους συμμετέχοντες οργανισμούς (ΑΕΙ).
 • Ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και ιδεών που θα προσθέσουν αξία τόσο στα προϊόντα του έργου όσο και στη βελτίωση των διαδικασιών στους οργανισμούς των εταίρων.
 • Δημιουργία συνδέσμων και ενώσεων με ένα εκτεταμένο δίκτυο έξυπνων πόλεων για να αποκτήσουν μια ευρύτερη κατανόηση των πραγματικών αναγκών τους σε προγράμματα εξειδίκευσης και κατάρτισης και να δημιουργήσουν συνεργασίες για την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας σε μια ψηφιακή εποχή μέσω του σχεδιασμού νέων μαθησιακών προσεγγίσεων, πρακτικών και λύσεων.
 • Αξιοποίηση του νέου εκπαιδευτικού περιεχομένου, υλικού και πλατφόρμας για τη βελτίωση των διαδικτυακών πρακτικών παράδοσης εκπαίδευσης Β) Για εκπαιδευόμενους
 • Διεύρυνση της απασχόλησης και των προοπτικών σταδιοδρομίας ως SCROs, ένα αναδυόμενο προφίλ εργασίας που θα αποτελέσει μέρος των μελλοντικών πόλεων.
 • Απόκτηση διεθνούς προοπτικής του κλάδου και ανταλλαγή εμπειριών με συναδέλφους.
 • Αυξημένα επίπεδα δέσμευσης μέσω προσαρμοστικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που περιλαμβάνουν τις σύγχρονες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης.
 • Ενημέρωση με τις νέες και συνεχείς εξελίξεις και βελτίωση των συνθηκών για καινοτομία, ανάπτυξη και δημιουργικότητα Γ) Για άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (αρχές έξυπνων πόλεων κ.λπ.).
 • Οι ευρωπαϊκές αρχές θα αποκτήσουν σημαντικές πληροφορίες για τα ESCO, eCF, EQF σε έναν δυναμικά εξελισσόμενο τομέα, ενώ οι εθνικές αρχές θα αποκτήσουν επίσης στοιχεία για την (επανα)διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών σε εθνικό επίπεδο.
 • Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι οργανισμοί απασχόλησης και πιστοποίησης θα ενημερωθούν εγκαίρως για τα αναδυόμενα προφίλ ρόλων εργασίας.
 • Οι αρχές των έξυπνων πόλεων θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν το προσωπικό τους, να βελτιώσουν τον αντίκτυπό τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και να δημιουργήσουν διεθνείς συνεργασίες.